Vyhlášení sběru kurzů pro virtuální mobilitu a fondu POVIM pro LS 2022/23 - Call for Virtual mobility courses and the new call for the POVIM fund for LS 2022/23

Milada Menšíková milada.mensikova na matfyz.cuni.cz
Středa Listopad 23 14:14:53 CET 2022


For English scroll down

Vážení,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení Sběru kurzů virtuální mobility a nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM.

Opět platí dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií, kdy jsou některé kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+. Vyučující tak mohou sami zvážit, zda svůj kurz nabídnout v rámci aliance s jejími podmínkami (příslušnost k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí), či volně také dalším partnerům. Tyto kurzy nespadají do aktuálního sběru a je možné je publikovat a nabízet kdykoli během roku (pokud nežádají o podporu fondu POVIM).

Podmínky fondu POVIM zůstávají totožné jako v minulém semestru. Detailní pravidla jsou k dispozici na webu UK<https://cuni.cz/UK-240.html>.

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena (resp. vyplacena), zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form)
na e-mail: milada.mensikova na matfyz.cuni.cz<mailto:milada.mensikova na matfyz.cuni.cz> nejpozději do 8. prosince 2022!

Kurzy otevřené mimo alianci, které budou žádat o podporu v rámci fondu POVIM, musí být v SIS zadané a s kompletními sylaby do podání přihlášek na RUK, tzn. do 10. prosince (stejně jako kurzy sdílené), jinak budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny.

Veškeré další informace naleznete v přiložených dokumentech, případně se s dalšími dotazy prosím obracejte na kolegyni Vosejpkovou: tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz<mailto:tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz> .


S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZSDear all,

I would like to inform you about the announcement of collecting Virtual mobility courses and the new call for the POVIM fund.

The courses for virtual mobility are devided into three categories, some courses are open outside the 4EU+ Alliance. Teachers can thus consider whether they offer their course within the 4EU+  Alliance under set conditions (belonging to flagships and fulfillment of key competences), or freely to other partners - these courses are not collected in the current call and can be published and offered at any time during the year (if they do not request support from the POVIM fund).

The conditions of the POVIM fund remain the same as in the last semester. Detailed rules are available on the UK website<https://cuni.cz/UK-240.html> (currently only in Czech).

Send the request for support, completed and signed by the person who is to be supported (i.e. paid) on the prescribed form (see POVIM application form attached)
to e-mail: milada.mensikova na matfyz.cuni.cz<mailto:milada.mensikova na matfyz.cuni.cz> no later than December 8, 2022!

Courses open outside the 4EU+ Alliance, which will apply for support from the POVIM fund, must be inserted in SIS and with complete syllables before submitting applications to RUK, i.e. by December 10 (as well as shared courses), otherwise they will be automatically excluded from the selection process.

All other information can be found in the attached documents, or for further questions, please contact my colleague from the Rectorate Ms. Vosejpkova: tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz<mailto:tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz> .Best regards,

On behalf of the OVZS team

_____
Mgr. Milada Menšíková
Faculty of Mathematics and Physics
Charles University
Head of Research and International Affairs Department
Ke Karlovu 3
121 16 Prague 2
Phone:(+420) 951551221
https://www.mff.cuni.cz/en

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221123/4bfa3f36/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Collection 4EU+ VM SS 22_23.pdf
Type: application/pdf
Size: 563000 bytes
Desc: Collection 4EU+ VM SS 22_23.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221123/4bfa3f36/attachment-0003.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: POVIM application form.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 74602 bytes
Desc: POVIM application form.docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221123/4bfa3f36/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Virtual mobility at CU_categories.pdf
Type: application/pdf
Size: 476568 bytes
Desc: Virtual mobility at CU_categories.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221123/4bfa3f36/attachment-0004.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Call for POVIM_SS_22_23_signed.pdf
Type: application/pdf
Size: 48453 bytes
Desc: Call for POVIM_SS_22_23_signed.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221123/4bfa3f36/attachment-0005.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l