Vyhlášení jarního kola Fondu mobility 2022/Mobility Fund Spring Call 2022

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Leden 31 14:48:11 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení *jarního kola Fondu mobility 
UK*. Soutěžní návrhy si je možné podat od 1. února *do 23. března* 2022 
(23.59) prostřednictvím aplikace IS Věda (Interní soutěže) - 
https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword). Do aplikace se 
přihlaste svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu. 
Naleznete zde pokyny k jednotlivým soutěžním kategoriím včetně 
požadovaných příloh a odkazů na manuály. Podrobné informace k Fondu 
mobility naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-43.html. Zde věnujte 
zvýšenou pozornost odkazu  na Výběrové řízení a dokumenty 
(https://cuni.cz/UK-247.html), stejně tak Statutu Fondu mobility 
Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 33/2018 - 
https://cuni.cz/UK-9185.html) a Prioritám pro činnost Fondu mobility pro 
rok 2022 (Opatření rektora č. 52/2022 - https://cuni.cz/UK-11472.html).

Fond mobility poskytuje finanční podporu v maximální výši 50% celkových 
nákladů na mobilitu, je tedy vyžadována podpora i z jiných zdrojů. 
Prostředky přidělené z Fondu mobility nelze využít k dofinancování 
pobytů v rámci programu Erasmus+. Podpora není nároková a je poskytována 
v následujících kategoriích:**

*a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva 
semestry - *pro studenty v prezenční formě studia*
b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích 
studentů v zahraničí *(netýká se konferencí) - pro studenty v prezenční 
formě studia*
c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí - *pro studenty 
v prez. formě studia a ak. pracovníky s prac. úvazkem min 0,5*
d) Podpora studia zahraničních studentů na UK - *je vyžadováno souhlasné 
stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání 
vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu *
e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky 
přednášející na UK - hostující profesoři - *je vyžadováno souhlasné 
stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání 
vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu

S přáním příjemného dne,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear all,

let us inform you about a *Spring Call 2022 of the Mobility Fund of 
Charles University*.  The proposals are to be handed in from February 1 
*till March 23*, 2022*(23.59)* as the latest via IS Věda Application 
Portal - https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard.  Use your CAS login 
data, then choose "Enter the INTERNAL TENDERS" -  in "MENU" - "Project 
Proposals" - "New Proposal". Basic instructions including required 
attachments are to be found there. See also the Rector´s Measure no. 
33/2018 for more information about the Mobility Fund of Charles 
University (see https://cuni.cz/UKEN-927.html).

The Mobility Fund may provide a financial support up to a maximum of 50 
percent of the individual mobility total costs, therefore a support from 
other resources is required. The funds allocated from the Mobility Fund 
cannot be used to co-finance stays within the Erasmus+ programme.  
Mobility Fund support is provided in the following categories:

*a) Long-term study abroad (1 - 2 semesters) *- for students in full 
time study programmes***
b) Study of scientific events abroad *(doesn´t include conferences)**- 
for students in full time study programmes*
c) Scientific or research stay abroad *-**for students in full time 
study programmes and academics with at least half-time employment at the 
Faculty*
d) Promotion of foreign students in UK *- **in this case a consent of a 
co-financing budget administrator is required, either by his/her 
signature on the printed exported version of the proposal or via email *
e) Support for foreign universites or resarch staff lectured at the UK - 
Vis. Prof. *- in this case a consent of a co-financing budget 
administrator is required, either by his/her signature on the printed 
exported version of the proposal or via email**
**
Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220131/5a06d56d/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l