Podpora internacionalizace na UK (POINT) - otevření aplikace pro kolo 2019-2

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Říjen 1 14:16:01 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit, že počínaje dnešním dnem byla otevřena 
aplikace pro vkládání žádostí do podzimního kola soutěže*Podpora 
internacionalizace (POINT)*. Ukončení vkládání žádostí je nastaveno na 
*31.10., *do 23.59 hod.
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace 
(systému interních soutěží UK) na adrese: 
https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do aplikace se 
žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu.
Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na 
Univerzitě Karlově" naleznete na univerzitních stránkách na adrese: 
https://cuni.cz/UK-9030.html (tento program upravuje Opatření rektora č. 
35/2018, které naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-9301.html).

 * *POINT/Ai/2019-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé
  pobyty*
 * *POINT/Aii/2019-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce*
 * *POINT/Bi/2019-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol
  nehospodářské podoby*

*ad POINT/Ai/2019-2*: aktivita zahrnuje:

- podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou 
jazykových pobytů),
- krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 
týdnů,
- mezinárodní soutěže a mistrovství,
- studentské konference či
- jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

 * maximální výše podpory je zpravidla 50 000 Kč, v případech
  zvláštního zřetele hodných až 100 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně
 * prioritizuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v
  délce do tří týdnů. Doporučuje se žádost kvalitně zpracovat, aby
  bylo zřejmé, jaký má účast na komferenci, odborném kurzu, stáži,
  letní škole apod. dopad na vědeckou a studijní oblast pro studenta
  samotného a následně jaký je přínos pro katedru, vědecké pracoviště,
  fakultu a celou UK. Při schvalovacím procesu bere Experní panel
  ohled na projekty vztahující se k internacionalizaci aktivit
  univerzity v zahraničí.
 * studentům je vypláceno cestovné ve stejném rozsahu jako zaměstnancům
  fakulty, studenti, kteří nejsou zaměstnanci MFF UK, musí proto před
  cestou uzavřít pracovně právní vztah s fakultou (DPP, DPČ nebo
  pracovní smlouvu)
 * cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
  vyplněného v SIS


*ad POINT/Aii/2019-2: *aktivita zahrnuje podporu mezinárodních aktivit 
uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých 
akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod písm. c) bod i) Opatření 
rektora č. 35/2018):

- výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na 
jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, 
LERU, UNICA, Europaeum apod.) či
- krátkodobý výjezd akademických pracovníků za účelem přípravy 
mezinárodních projektů.

 * maximální výše podpory 50 000 Kč, v případech zvláštního zřetele
  hodných až 100 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně
 * cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
  vyplněného v SIS

*ad* *POINT/Bi/2019-2: *aktivita zahrnuje:*
*

- podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy 
organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). (Prohlášení o 
nehospodářské povaze je potvrzením o organizaci letní školy bez 
finančních poplatků pro studenty, LŠ je určena pro omezenou skupinu 
studentů zahrnující naše studenty a studenty partnerské univerzity.)

 * maximální výše podpory je zpravidla 200 000 Kč, v případě zvláštního
  zřetele hodných až 400 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně

**

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191001/9a05aed9/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l