<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si Vás upozornit, že počínaje dnešním dnem byla otevřena
    aplikace pro vkládání žádostí do podzimního kola soutěže<b> Podpora
      internacionalizace (POINT)</b>. Ukončení vkládání žádostí je
    nastaveno na <b>31.10., </b>do 23.59 hod.<br>
    Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace
    (systému interních soutěží UK) na adrese: <a
      class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword">https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword</a>.
    Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem
    svého CASového účtu. <br>
    Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na
    Univerzitě Karlově" naleznete na univerzitních stránkách na adrese:
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://cuni.cz/UK-9030.html">https://cuni.cz/UK-9030.html</a>
    (tento program upravuje Opatření rektora č. 35/2018, které naleznete
    na adrese: <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://cuni.cz/UK-9301.html">https://cuni.cz/UK-9301.html</a>).<br>
    <br>
    <ul>
      <li><b>POINT/Ai/2019-2 Podpora zahraniční mobility studentů -
          krátkodobé pobyty</b></li>
      <li><b>POINT/Aii/2019-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé
          akce</b></li>
      <li><b>POINT/Bi/2019-2 Podpora organizace mezinárodních letních
          škol nehospodářské podoby</b></li>
    </ul>
    <p><b>ad POINT/Ai/2019-2</b>: aktivita zahrnuje: <br>
      <br>
      - podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou
      jazykových pobytů),<br>
      - krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce
      do 3 týdnů, <br>
      - mezinárodní soutěže a mistrovství, <br>
      - studentské konference či <br>
      - jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.<br>
    </p>
    <ul>
      <li>maximální výše podpory je zpravidla 50 000 Kč, v případech
        zvláštního zřetele hodných až 100 000 Kč<br>
      </li>
      <li>podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního
        žadatele, aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat
        zpětně</li>
      <li>prioritizuje se aktivní účast studentů na workshopech a
        seminářích v délce do tří týdnů. Doporučuje se žádost kvalitně
        zpracovat, aby bylo zřejmé, jaký má účast na komferenci,
        odborném kurzu, stáži, letní škole apod. dopad na vědeckou a
        studijní oblast pro studenta samotného a následně jaký je přínos
        pro katedru, vědecké pracoviště, fakultu a celou UK. Při
        schvalovacím procesu bere Experní panel ohled na projekty
        vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity v
        zahraničí.   <br>
      </li>
      <li>studentům je vypláceno cestovné ve stejném rozsahu jako
        zaměstnancům fakulty, studenti, kteří nejsou zaměstnanci MFF UK,
        musí proto před cestou uzavřít pracovně právní vztah s fakultou
        (DPP, DPČ nebo pracovní smlouvu)</li>
      <li>cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
        vyplněného v SIS </li>
    </ul>
    <br>
    <b>ad POINT/Aii/2019-2: </b>aktivita zahrnuje podporu mezinárodních
    aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu
    krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod písm. c) bod
    i) Opatření rektora č. 35/2018): <br>
    <br>
    - výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na
    jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.
    Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či<br>
    - krátkodobý výjezd akademických pracovníků za účelem přípravy
    mezinárodních projektů. <br>
    <ul>
      <li>maximální výše podpory 50 000 Kč, v případech zvláštního
        zřetele hodných až 100 000 Kč</li>
      <li>podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního
        žadatele, aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat
        zpětně</li>
      <li>cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
        vyplněného v SIS<br>
      </li>
    </ul>
    <p><b>ad</b> <b>POINT/Bi/2019-2: </b>aktivita zahrnuje:<b><br>
      </b></p>
    <p>- podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské
      povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu
      s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
      198/01). (Prohlášení o nehospodářské povaze je potvrzením o
      organizaci letní školy bez finančních poplatků pro studenty, LŠ je
      určena pro omezenou skupinu studentů zahrnující naše studenty a
      studenty partnerské univerzity.) </p>
    <ul>
      <li>maximální výše podpory je zpravidla 200 000 Kč, v případě
        zvláštního zřetele hodných až 400 000 Kč<br>
      </li>
      <li>podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního
        žadatele, aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat
        zpětně</li>
    </ul>
    <p><b> </b><br>
    </p>
    <div class="moz-forward-container">S přáním příjemného dne,<br>
       <br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.</pre>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>