Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR 2017 - INTERNÍ INSTRUKCE

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 18 11:12:16 CET 2016Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


V návaznosti na naše oznámení z 16. února 2016  zasíláme interní
instrukce k předkládání návrhů projektů soutěží GAČR 2017 na fakultě.


Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky
„_CZ_f.pdf“ se zasílají nejpozději


do 22. března 2016 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím
pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů
poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a
příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu
na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li
to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.
Pro návrhy projektů, na kterých je MFF UK spolunavrhovatelem rovněž
platí, že finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá na
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS předává první stránku návrhu
v tištěné podobě s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana
MFF nejpozději do 30. března 2016.

Výše uvedené termíny jsou závazné.


Další informace a upozornění naleznete v příloze této zprávy.


M. Stiborová.------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Vyhlášení soutěží GA ČR 2017_def.doc
Type: application/msword
Size: 38400 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160218/3df2e05f/attachment.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l