Vyhlášení soutěží GAČR 2015 - INTERNÍ INSTRUKCE

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 27 12:04:17 CET 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

V návaznosti na naši informaci z 25.února 2014 a po projednání v kolegiu 
děkana Vám zasíláme INTERNÍ INSTRUKCE pro předávání návrhů projektů GAČR 
2015 na fakultě:

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GAČR a konvertované do formátu pdf dle návodu v aplikaci se 
zasílají nejpozději

do 2. dubna 2014 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. 
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím 
pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů 
poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a 
příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu 
na pracovišti a sekci. Bez těchto náležitostí nebude možné předat návrh 
k odeslání datovou schránkou na GAČR.

Pro návrhy projektů, v kterých je MFF UK spolunavrhovatelem platí, že 
finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá na adresu 
granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS předává první stránku návrhu v 
tištěné podobě s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana MFF 
nejpozději do 8. dubna 2014.

Výše uvedené termíny jsou závazné.

POZNÁMKY:
- Navrhovatel má povinnost seznámit se se zadávací dokumentací, kromě 
zadávací dokumentace doporučujeme seznámit se také s informací 
navrhovatelům projektů ohledně ABSTRAKTU 
(http://www.gacr.cz/sdeleni-navrhovatelum-projektu-ohledne-abstraktu/ )a 
věnovat mimořádnou pozornost oborovému vymezení panelů.
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových 
prostředků činí celkem 35%. Se zákonnými odvody (zdravotní a sociální 
pojištění) je třeba počítat i tehdy, přesáhne-li plánovaná měsíční výše 
OON pro jednu osobu částku 10 000,- Kč.
- Výše režijních nákladů činí 20 % z částky celkových uznaných nákladů 
projektu požadovaných od GAČR.
- Požadovaná míra podpory u navrhovaných projektů činí 100%.

- Zájemci mohou zaslat na výše uvedenou mailovou adresu draft návrhu 
projektu (pdf DRAFT) k formální kontrole, a to nejpozději do 26. března 
2014.
- Po vygenerování souboru z aplikace, soubor ani jeho název neměňte a 
neupravujte - mohlo by dojít ke změně či ztrátě certifikátu, kterým je 
finální soubor po vygenerování opatřen.
- Dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče zajistí a na GAČR v 
požadovaném termínu odešle RUK.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme na zadávací dokumentaci nové skupiny JUNIORSKÝCH PROJEKTŮ a 
na VYBRANÁ USTANOVENÍ A ZMĚNY v ZD soutěží 2015, a to zejména:
- max. doba řešení grantového projektu jsou 3 roky (viz čl. 3.2.(1) ZD),
- v návrhu standardního a mezinárodního projektu nelze plánovat náklady 
na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ("investice")(viz 
čl. 3.3.2.(1) ZD),
- v návrhu standardního a mezinárodního projektu nelze plánovat mj. 
náklady na běžné provozní vybavení pracoviště a náklady na pořízení, 
opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti informační a komunikační 
techniky a technologií včetně výpočetní techniky (čl. 3.3.(7) ZD;
- jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze 
jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GAČR v daném 
kalendářním roce,
- je stanovena max. výše osobních měsíčních nákladů při úvazku 100% pro 
kategorie pracovníků účastnících se řešení projektu (viz čl. 3.3.1.(2) 
zadávací dokumentace),
  - osobní náklady dle čl. 3.3.1. odst. (1) písm. c) (DPP) se stanovují 
ve výši obvyklé pro danou činnost na příslušném pracovišti, maximálně 
však do výše 400 Kč/hod.
- v návrhu juniorského projektu lze plánovat náklady na pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (3.3.2. (1) ZD včetně 
výpočetní techniky.

ZD k soutěžím na podporu projektů s počátkem řešení  v roce 2015 
neobsahuje povinnost přikládat k dílčím a závěrečným zprávám výkazy práce.

Upozorňujeme na existenci checklistů k návrhům projektů, FAQ a 
zprovoznění HEPLDESKu (vše přístupné z http://www.gacr.cz).

Upozorňujeme na směrnici děkana č.11/2013 K podávání návrhů grantových 
projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich 
průběžnému a závěrečnému hodnocení 
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer11.htm ).

Navrhovatele projektů upozorňujeme na nutnost pečlivé přípravy návrhu 
projektu, a to rovněž s ohledem na sdělení GAČR viz 
http://www.gacr.cz/ga-cr-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-navrhu-projektu/


V případě nejasností či dotazů k podávání návrhů na fakultě kontaktujte, 
prosím,  OVZS.

Milena Stiborová.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20140227/2899e381/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l