Vyhlášení soutěží GAČR 2014 - INTERNÍ INSTRUKCE

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 8 16:39:52 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

V návaznosti na naši informaci z 6. března 2013 Vám zasíláme INTERNÍ
INSTRUKCE pro předávání návrhů projektů GAČR 2014 na fakultě:

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GAČR a konvertované do formátu pdf dle návodu v aplikaci se
zasílají nejpozději

do 11. dubna 2013 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz


Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště garantujícím souhlas s řešením projektu v navrhované podobě
na příslušném pracovišti.

Finální návrhy projektů budou po 11. dubnu zpřístupněny k odsouhlasení
sekčním proděkanům a po jejich vyjádření předány datovou schránkou na GAČR.

Pro návrhy projektů, v kterých je MFF UK spolunavrhovatelem platí, že
finalní verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá na adresu
granty na dekanat.mff.cuni.cz  a na OVZS předává první stránku návrhu v
tištěné podobě s podpisem vedoucího pracoviště MFF nejpozději do 17.
dubna 2013.

POZNÁMKY:

- Navrhovatelům doporučujeme seznámit se kromě zadávací dokumentace
také s informací navrhovatelům projektů ohledně ABSTRAKTU a věnovat
mimořádnou pozornost oborovému vymezení panelů.
- Upozorňujeme na existenci checklistů k návrhům projektů a zprovoznění
HEPLDESKu (vše přístupné z http://www.gacr.cz).
- K plánování mzdových nákladů a úvazků v návrzích projektů bude v 
nejbližší době vydána směrnice děkana.
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových
prostředků činí celkem 35%. Se zákonnými odvody (zdravotní a sociální
pojištění) je třeba počítat i tehdy, přesáhne-li plánovaná měsiční výše
OON pro jednu osobu částku 10 000,- Kč.
- Výše režijních nákladů činí 20 % z částky celkových uznaných
  nákladů projektu požadovaných od GAČR.
- Zájemci mohou zaslat na výše uvedenou mailovou adresu draft návrhu
projektu (pdf DRAFT) k formální kontrole, a to nejpozději do 4. dubna
2013.
- Po vygenerování souboru z aplikace, soubor ani jeho název neměňte a
neupravujte - mohlo by dojít ke změně či ztrátě certifikátu, kterým je
finální soubor po vygenerování opatřen.
- Zadávací dokumentace k soutěžím na podporu projektů s počátkem řešení 
v roce 2014,neobsahuje povinnost přikládat k dílčím a zavěrečným zprávám 
  výkazy práce.
- Dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče zajistí a na GAČR v 
požadovaném termínu odešle RUK.

Upozorňujeme na ZMĚNY V ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍCH soutěží 2014, a to zejména:
- max. doba řešení grantového projektu jsou 3 roky (viz čl. 3.2.(1)
zadávací dokumentace),
- v projektu nelze plánovat náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku ("investice")(viz čl. 3.3.2.(1) zadávací dokumentace),
- jedna osoba se může v rámci jedné soutěže účastnit nejvýše jednoho
návrhu projektu, a to buď v roli navrhovatele nebo v roli
spolunavrhovatele (viz čl. 3.1(4) zadávací dokumentace),
- je stanovena max. výše osobních měsíčních nákladů při úvazku 100% pro
kategorie pracovníků účastnících se řešení projektu (viz čl. 3.3.1.(2)
zadávací dokumentace).


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l