Nabídka pro studenty Informatiky - Study and Work in Salzburg

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 22 09:40:41 CEST 2018


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o nabídce studia a práce v Salzburgu pro 
studenty informatiky (především magisterského studia) studovat na 
Univerzitě Salzburg a zároveň v limitovaném rozsahu pracovat v Porsche 
Informatik, viz:

https://www.porscheinformatik.at/en/studysmart-worksmart/

https://www.studysmartworksmart.at/de (stránka je v německém jazyce).

Předměty magisterského studia je možné studovat v anglickém jazyce.

K výdělku v Porsche Informatik (výdělek přibližně 685 EUR - 14x ročně) 
student obdrží ještě příplatek na ubytování 120 EUR (12x ročně).

S pozdravem

Gáliková

-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229
Další informace o konferenci stud-l