Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 27 23:43:45 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o novém opatření GAČR ve věci způsobilých 
nákladů v běžících projektech v roce 2020, kdy reaguje na stávající 
situaci v souvislosti s koronavirem, resp. s vyhlášením nouzového stavu, 
omezením pohybu a osobní komunikace a předsednictvo GAČR schválilo 
přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.
Tímto umožňuje zejména:

 * přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků
  přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše
  100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2020 bez žádosti a není k nim
  zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory
 * možnost pořídit dříve neschválený dlouhodobý majetek, ale je třeba
  před pořízením požádat GA ČR o schválení zamýšlené investice
 * změny v čerpání či přesuny musí příjemce v následující zprávě (dílčí
  či závěrečné) dodatečně zdůvodnit. Musí prokázat, že tyto změny či
  přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim
  v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu,
  omezením pohybu a osobní komunikace.

*Dále do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků* *lze do 
konce roku 2020 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé 
souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření 
epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:
*

 * poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na
  konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty
  v zahraničí (až 100 %);
 * náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a
  údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a
  technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma
  nákladů na telefony, diktafony a čtečky;
 * náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného (vstupní cena
  vyšší než 40 000 Kč) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než
  60 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který je
  nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti
  s jeho řešením pořizován a používán.


Více informací je k dispozici na:

https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/

S pozdravy a přáním všeho dobrého

Milada Menšíková

____________________________
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
email: mensikova na dekanat.mff.cuni.cz

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato
e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato
zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá
předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského
nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200327/15de2f86/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l