VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-TRANSFER

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Srpen 2 12:28:24 CEST 2018


Vážení,

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž programu Inter-Excellence, podprogramu 
Inter-Transfer.

Cílem podprogramu INTER-TRANSFER je *podpora účasti českých vědeckých 
pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje*, a to 
prostřednictvím *podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních 
výzkumných týmů* lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech 
mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.

Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu. Podíl výše 
účelové podpory na uznaných nákladech může činit až 100 % celkových 
uznaných nákladů na řešení projektu.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách MŠMT :

<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-8?lang=1&ref=m&source=email>. 


Soutěžní lhůta končí: 15. 9. 2018.

Interní termín je stanoven na: *7. 9. 2018*.

Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na 
Oddělení pro vědu a zahraniční styky v jednom vyhotovení + kopii 
podpisové stránky s připodepsáním vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana.

Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na 
adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím 
datové schránky poskytovatele *vidaawt*. Návrh projektu musí být podán v 
průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě 
nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB.

Formulář čestného prohlášení a plnou moc pro podepsání návrhu projektu 
děkanem zajistí naše oddělení na rektorátu. Z časových důvodů prosíme o 
*zaslání názvu projektu mailem co nejdříve. **
***
S pozdravem


Kristýna Gáliková

-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180802/62b3e01a/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l