Vyhlášení soutěže INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Září 21 09:05:06 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže v programu 
INTER-EXCELLENCE, podprogram

INTER-ACTION USA

Veškeré informace vč. zadávací dokumentace jsou dostupné na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-2?highlightWords=inter+action

Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na 
předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny 
na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání 
  na MŠMT jak  v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se 
zasílají na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do

24. října 2016

Ty pracovníky, kteří zamýšlejí se vyhlášených soutěží zúčastnit, žádáme, 
aby laskavě co nejdříve svůj úmysl oznámili na OVZS 
(granty na dekanat.mff.cuni.cz) a zároveň sdělili název projektu, který je 
nutný pro zajištění dokumentu prokazujícího způsobilost uchazeče k 
řešení projektu. Tento dokument (Čestné prohlášení) podepisuje ke 
každému projektu zvlášť p. rektor. Návrhy projektů podepisuje na základě 
plné moci p. děkan.

A. Michálková
OVZSDalší informace o konferenci ovzs-l