Veřejná soutěž ve VaV TAČR - program DELTA

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červen 10 14:39:34 CEST 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení další veřejné soutěže TAČR, a 
to v programu DELTA.

(Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a 
experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a 
výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou České 
republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními 
agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má TA ČR v době 
vyhlášení veřejné soutěže navázánu spolupráci.
Z důvodu omezených finančních prostředků pro program DELTA a v 
souvislosti se stávajícím rozpočtem TAČR na účelovou podporu je tato 
veřejná soutěž programu DELTA  vyhlašována pouze  pro česko-vietnamskou  
spolupráci.)

Více informací viz

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=319

Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby na OVZS dali nejpozději do 
30. června 2014 zprávu o svém záměru  zúčastnit se této soutěže. Na 
základě projeveného zájmu budou zajištěny dokumenty k prokázání 
způsobilosti a navrhovatelé budou informováni o interním procesu a 
harmonogramu předkládání návrhů projektů.

M.Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l