Vyhlášení veřejné soutěže TAČR

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 29 11:40:44 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dne 27. března 2013 Technologická agentura České republiky vyhlásila
2. veřejnou soutěž v.v.i. v Programu na podporu „CENTRA KOMPETENCE“, viz 
http://www.tacr.cz/cs/obsah/novinka/vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-centra-kompetence

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži upozorňujeme na nutnost 
konzultovat svůj záměr s příslušným sekčním proděkanem. Zároveň zájemce 
o účast v soutěži žádáme, aby laskavě informovali o svém záměru odd. pro 
vědu a zahr. styky

Potřebné dokumenty k prokázání způsobilosti zajistí rektorát, k podpisu 
návrhu bude zplnomocněn pan děkan.

Nejzazší termín pro předložení návrhů projektů na OVZS k zajištění 
podpisu statutárního zástupce je 13. květen 2013.
K návrhu projektu je třeba připojit kopii návrhu pro evidenci MFF s 
podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana 
stvrzujícími souhlas s řešením projektu na MFF.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l