Veřejná soutěž GAČR - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 31 09:15:37 CEST 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dne 30. 3. 2011 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž – 
Projekty na podporu excelence v základním výzkumu.

Text vyhlášení je dostupný na 
http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Vyhlaseni-souteze-GB-2012-v3.pdf
Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 3. 2011.

Pro předávání návrhů projektů jsou na fakultě stanoveny následující 
interní instrukce:

Doporučuje se o záměru předložit návrh projektu na podporu excelence 
předem informovat příslušného sekčního proděkana.

Návrhy projektů vypracované v souladu se zadávací dokumentací (viz
http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Zadavaci-dok-GACR-2012-GB-final.pdf
na formulářích internetové on-line  aplikace GAČR  a konvertované do 
formátu pdf dle návodu v aplikaci se zasílají nejpozději

do 2. května 2011 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště garantujícím souhlas s řešením projektu v navrhované podobě
na příslušném pracovišti.

Po odeslání návrhu na uvedenou adresu budou návrhu zpřístupněny k
odsouhlasení sekčním proděkanům a následně předány datovou schránkou na
GAČR.


Poznámky:
- Pro plánování mzdových nákladů a úvazků platí dopis p. děkana z 11. 3. 
2011 distribuovaný na pracoviště cestou sekčních proděkanů a vedoucích 
pracovišť.
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových
prostředků je 35%.
- Doplňkové (režijní) náklady musí být plánovány ve výši 20% z částky
požadované od GAČR na veškeré neinvestiční náklady.
- Při přihlašování návrhu projektu využijte pro uvedení
instituce/uchazeče a pracoviště navrhovatele možnost výběru (Univerzita
Karlova v Praze, pracoviště Matematicko-fyzikální fakulta), dále
zatrhněte na první stránce volbu "vysoká škola". Na místě statutárního
zástupce uveďte: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan MFF UK.

Praktické poznámky:
- Před zahájením práce na návrhu projektu je třeba se dobře seznámit se 
zadávací dokumentací.
- Upozorňujeme na tlačítko "Uložit změny" na konci každé stránky návrhu.
- Šedá políčka se nevyplňují - dopočítávají se či přenášejí (část B-rozpis).
- Po provedení kontroly a konverzi do pdf nelze návrh více editovat -
nenechávejte přípravu a odeslání návrhu na poslední chvíli.

M. Stiborová


Další informace o konferenci ovzs-l