Vyhlášení 8. kola GAUK

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 7 11:46:16 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům
Studentům magisterského a doktorského studia

Sdělujeme Vám, že ke dni 8. října 2010 je Opatřením rektora č.
15/2010 viz  http://www.cuni.cz/UK-3535.html
vyhlášeno 8. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy - GA UK 2011.
Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají výhradně
elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace přístupné z
http://www.cuni.cz/UK-33.html
Aplikace pro podávání projektů bude zpřístupněna 12. října 2010.

Uchazeče o projekty GA UK upozorňujeme na nutnost důkladně se před
přípravou projektu seznámit s Opatřením rektora č.10/2010
viz
http://www.cuni.cz/UK-3522.html ,

Přílohou k tomuto Opatření a zejména čl. 5 Přílohy (o finančních
prostředcích projektu). Oproti minulemu kolu soutěže dochází ke změně v 
maximální možné výši plánovaných prostředků (360 tis. Kč, na to
navazují nové limity stipendií, mzdových prostředků atd.). Výše
režijních nákladů nesmí přesáhnout 20% přímých nákladů.

Změny se týkají jak nových, tak pokračujících projektů, stručný přehled
změn je dostupný na http://www.cuni.cz/UK-2446.html

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů ke kontrole na fakultu
je stanoven na 11. listopad 2010.

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů ke kontrole na
fakultu je stanoven na 10. leden 2011.

Pro úplnost uvádíme, že ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu bude třeba 
vložit do aplikace nejpozději do 1. dubna 2011.

Dodržení zde uvedených fakultních termínů je nutné.

M. Stiborová.Poznámky k předkládání návrhů:

1. Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat
student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním
programu, anebo v magisterském studijním programu (ve vztahu ke GAUK a
projektu GAUK vystupuje student vždy jako student bez ohledu na to, zda
má na fakultě pracovní úvazek).
2. Oproti minulému kolu dochází ke změně v plánování cestovného.
Cestovné pro studenty se plánuje v položce "Cestovné" nikoli v rámci
stipendia, jak tomu bylo loni. Cestovné pro akademické a vědecké
pracovníky je možno požadovat jen v mimořádných případech.
3. Výše režie (R) musí být maximální možná, tj. 20% z celkových přímých
  nákladů (CN) zahrnujících režii samou (je-li CN (v tis.Kč) dělitelné
5, je R (v  tis. Kč) = CN/5. Není-li CN (v  tis. Kč) dělitelné 5, je R
(v tis. Kč) = CN/5 zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů).
4. Požadované finanční prostředky je třeba řádně zdůvodnit (specifikovat
konference, zahraniční cesty apod.).
5. Rovněž je nutné řádně charakterizovat řešitelský tým.
6. V případě udělení projektu je třeba dbát na řádné čerpání přidělených
prostředků v souladu se schváleným návrhem.
7. Dojde-li k takové změně projektu v průběhu jeho řešení, která podléhá
schválení GAUK, je třeba žádost o změnu podat co nejdříve, a to
prostřednictvím OVZS. Žádosti doporučuje proděkan pro vědu.


Další informace o konferenci ovzs-l