Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (pro rok 2008)

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 11 10:15:21 CEST 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům
Studentům

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 31/2007 z 10. 10. 2007  bylo 
vyhlášeno 5. kolo grantové soutěže GAUK pro rok 2008.

Přihlášky NOVÝCH projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a 
to prostřednictvím aplikace přístupné od 10.10.2007 na 
http://www.cuni.cz/UK-33.html .

Žádosti o POKRAČOVÁNÍ projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 
2007, se podávají výhradně elektronickým způsobem ze zmíněné www aplikace.

Žádosti o  POKRAČOVÁNÍ projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 
2006, se podávají v pěti vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích 
  programu MS Excel a na disketě 3.5" .

ZÁVĚREČNÉ zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, 
jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007, se podávají výhradně 
elektronickým způsobem, a to prostřednictvím výše uvedené aplikace.

Formulář ZÁVĚREČNÉ zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových 
projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006, se vyplňuje v 
programu MS Excel. Předkládá se, včetně vyúčtování, které musí být 
datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku, ve čtyřech vyhotoveních 
písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5"

Plný TEXT VYHLÁŠENÍ spolu s dalšími důležitými odkazy pro uchazeče o 
grant či řešitele je přístupný na http://www.cuni.cz/UK-1322.html) - 
uchazečům o grant i řešitelům se doporučuje pečlivé obeznámení s 
relevantními materiály.

FAKULTNÍ termín pro podání přihlášky NOVÉHO projektu - 08.11.2007.
FAKULTNÍ termín pro podání žádostí o POKRAČOVÁNÍ projektu - 17.12.2007.
FAKULTNÍ termín pro podání ZÁVĚREČNÝCH zpráv - 25.03.2008.


M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l