Vyhlášení veřejné soutěže GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Duben 9 09:42:58 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže GAČR na
projekty na podporu excelence v základním výzkumu, viz
http://www.gacr.cz/

Záměr podat návrh projektu v této soutěži je třeba předem konzultovat s
příslušným sekčním proděkanem.

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GAČR a konvertované do formátu pdf dle návodu v aplikaci se
zasílají nejpozději

do 15. května 2013 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz


Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště a sekčního proděkana garantujícím souhlas s řešením projektu
v navrhované podobě na příslušném pracovišti a sekci.

Pro návrhy projektů, v kterých je MFF UK spolunavrhovatelem platí
přiměřeně totéž - projednání s příslušným sekčním proděkanem, zaslání
finalní verze návrhu v el. podobě spoluřešitelem na adresu
granty na dekanat.mff.cuni.cz
předání první stránky návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště MFF a příslušného sekčního proděkana na OVZS nejpozději do
21. května 2013.

POZNÁMKY:

- Navrhovatelům doporučujeme seznámit se kromě zadávací dokumentace
také s informací navrhovatelům projektů ohledně ABSTRAKTU a věnovat
mimořádnou pozornost oborovému vymezení panelů.
- Upozorňujeme na existenci checklistu k návrhu projektu a zprovoznění
HEPLDESKu (vše přístupné z http://www.gacr.cz).
- Plánování mzdových nákladů a úvazků viz Směrnice děkana č.5/2013
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm)
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových
prostředků činí celkem 35%. Se zákonnými odvody (zdravotní a sociální
pojištění) je třeba počítat i tehdy, přesáhne-li plánovaná měsiční výše
OON pro jednu osobu částku 10 000,- Kč.
- Výše režijních nákladů činí 20 % z částky celkových uznaných
   nákladů projektu požadovaných od GAČR.
- Po vygenerování souboru z aplikace, soubor ani jeho název neměňte a
neupravujte - mohlo by dojít ke změně či ztrátě certifikátu, kterým je
finální soubor po vygenerování opatřen.
- Dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče zajistí a na GAČR v
požadovaném termínu odešle RUK.

Upozorňujeme na ZMĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI soutěže 2014, a to zejména:
- max. doba řešení grantového projektu je 5 let (viz čl. 3.2.(1)
zadávací dokumentace),
- jedna osoba se může v rámci jedné soutěže účastnit nejvýše jednoho
návrhu projektu, a to buď v roli navrhovatele nebo v roli
spolunavrhovatele (viz čl. 3.1(4) zadávací dokumentace),
- je stanovena max. výše osobních měsíčních nákladů při úvazku 100% pro
kategorie pracovníků účastnících se řešení projektu (viz čl. 3.3.1.(2)
zadávací dokumentace).


M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l