Vyhlášení soutěží GAČR

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Květen 16 14:19:51 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


V návaznosti na naše předběžné upozornění z 9. května 2012 Vám
sdělujeme, že dnes byly vyhlášeny veřejné soutěže GAČR.

Níže naleznete INTERNÍ INSTRUKCE pro předávání návrhů projektů GAČR 2013
na fakultě:

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GAČR a konvertované do formátu pdf dle návodu v aplikaci se
zasílají nejpozději

do 21. června 2012 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště garantujícím souhlas s řešením projektu v navrhované podobě
na příslušném pracovišti.

Finální návrhy budou po 21. červnu 2012 zpřístupněny vedení fakulty 
(sekční proděkané, děkan) a po jejich souhlasu předány datovou schránkou 
na GAČR.

Poznámky:
- Navrhovatelům doporučujeme seznámit se kromě zadávací dokumentace také
se sdělením navrhovatelům projektů ohledně ABSTRAKTU a rovněž s
uživatelskou příručkou k aplikaci podávání návrhů projektů GAČR.
Upozorňujeme na existenci checklistů k návrhům projektů.
- Principy plánování mzdových nákladů a úvazků obsažené v dopisu pana
děkana z r. 2011 (viz příloha) zůstávají v platnosti.
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových
prostředků činí celkem 35%.
- Výše režijních nákladů činí 20 % z částky celkových uznaných
neinvestičních nákladů projektu požadovaných od GAČR.
- Navrhovatele postdoktorských projektů upozorňujeme na nutnost přiložit 
doklad o ukončení doktorského studia (kopie diplomu, potvrzení o 
obhajobě), nebo vyjádření školitele, že lze předpokládat, že doktorská 
práce bude obhájena nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením 
hodnotící lhůty.
- Zájemci mohou zaslat na výše uvedenou mailovou adresu draft návrhu
projektu (pdf DRAFT) k formální kontrole, a to nejpozději do 14. června 
2012.

M. Stiborová.------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: dopis_dekan_GACR_2011.doc
Type: application/msword
Size: 29184 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20120516/bb3fab5a/attachment.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l