program "Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově"

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 29 18:33:21 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si vás informovat o programu "Podpora internacionalizace na 
Univerzitě Karlově", který je upraven *opatřením rektora č. 35/2018*, 
viz: https://www.cuni.cz/UK-9301.html#MEMO_1

Uchazeči mohou žádat o finanční podporu UK z následujících aktivit:

a) *Aktivita A)*, která zahrnuje:
1) podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:
- podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou 
jazykových pobytů),
- krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 
týdnů,
- mezinárodní soutěže a mistrovství,
- studentské konference či
- jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

 * maximální výše podpory 50 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně
 * *studentům je vypláceno cestovné ve stejném rozsahu jako
  zaměstnancům fakulty, studenti, kteří nejsou zaměstnanci MFF UK,
  musí proto před cestou uzavřít pracovně právní vztah s fakultou
  (DPP, DPČ nebo pracovní smlouvu)*
 * *cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
  vyplněného v SIS *

2) podporu mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími 
součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících 
pod písm. c) bod i)):
- výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na 
jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, 
LERU, UNICA, Europaeum apod.) či
- krátkodobý výjezd akademických pracovníků za účelem přípravy 
mezinárodních projektů.

 * maximální výše podpory 50 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně
 * cesta je možná jen na základě schváleného cestovního příkazu
  vyplněného v SIS


b) *Aktivita B)*, která zahrnuje:
- podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy 
organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). (Prohlášení o 
nehospodářské povaze je potvrzením o organizaci letní školy bez 
finančních poplatků pro studenty, LŠ je určena pro omezenou skupinu 
studentů zahrnující naše studenty a studenty partnerské univerzity.)

 * maximální výše podpory 200 000 Kč
 * podpora aktivit není nároková, je vázána na konkrétního žadatele,
  aktivitu a termíny realizace, o proplacení nelze žádat zpětně


Žádosti je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 28. 
února a od 1. října do 31. října. Žádosti se podávají elektronicky 
prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK 
<https://veda.is.cuni.cz/>) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání 
žádostí.

Více informací a odkaz na formulář naleznete na: 
https://www.cuni.cz/UK-9030.html .

c) *Aktivita C)*, která zahrnuje:
1) podporu strategických partnerství UK a
- návrhy na podpoření aktivit v rámci strategických partnerství 
projednává komise. Předsedou komise je prorektor pro zahraniční styky a 
mobilitu. Další členy komise jmenuje rektor. Zasedání komise se svolává 
dle potřeby. Výsledky zasedání komise jsou předloženy Kolegiu rektora ke 
schválení

2) podporu zabezpečení „zahraničních center“ a podporu „studentských 
ambasadorů“ – konzultační a informační činnost
- podporu zabezpečení „zahraničních center“ a „studentských ambasadorů“ 
projednává kolegium rektora průběžně a rektor určuje výši jejich podpory

Za tým OVZS

Milada Menšíková

-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181029/7cb36c04/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l