<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si Vás informovat, že<b> </b>1. listopadu 2021 bude
    otevřena aplikace pro vkládání žádostí do podzimního kola soutěže<b>
      Podpora internacionalizace (POINT)</b>. <b>Ukončení</b> vkládání
    žádostí je nastaveno na <b>30.11.2021.</b> Žádosti se podávají
    elektronicky prostřednictvím online aplikace (modul <b>Interní
      soutěže</b> informačního systému IS Věda) na adrese: <a
      class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword">https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword</a>.
    Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem
    svého CASového účtu. <br>
    O finanční podporu je možné se ucházet v následujících kategoriích:<br>
    <ul>
      <li><b>POINT/Ai/2021-2 Podpora zahraniční mobility studentů -
          krátkodobé pobyty </b>(max. 3 týdny)<b><br>
        </b></li>
      <li><b>POINT/Aii/2021-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé
          akce </b>(výjezdy akademických pracovníků a studentských
        zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních
        sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či
        krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy
        mezinárodních projektů).</li>
      <li><b>POINT/Bi/2021-2 Podpora organizace mezinárodních letních
          škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby </b>(v

        tomto případě je na OVZS nastaven interní termín - <b>22.11.2021
        </b>-<b> </b>k zaslání žádosti, včetně požadovaných příloh,
        odsouhlasené ved. prac. a sekčním proděkanem (formou
        připodepsání či vyjádřením souhlasu prostřednictvím emailu)<b><br>
        </b></li>
    </ul>
    Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na
    Univerzitě Karlově" naleznete na univerzitních stránkách na adrese:
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://cuni.cz/UK-9030.html">https://cuni.cz/UK-9030.html</a>
    a v Opatření rektora č. 10/2020, které naleznete na adrese: <a
      class="moz-txt-link-freetext" href="https://cuni.cz/UK-9301.html">https://cuni.cz/UK-10356.html</a>.
    <br>
    Dovolujeme si upozornit, že v případě, že Vás projekt uspěje,
    jakékoliv změny oproti podpořenému návrhu projektu vždy musí předem
    procházet schválením Expertního panelu. <br>
    <br>
    S přáním příjemného dne,
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


</pre>
  </body>
</html>