<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovolujeme si Vám předat k přímému využití nabídku stipendií
    Mezinárodního Visegradského fondu - Visegrad Scholarship Program,
    určenou pro studenty magisterských a doktorských studijních programů
    ( v rámci zemí V4 i bakalářských), postdoktorandy i výzkumné
    pracovníky. Deadline aktuální výzvy je <b>15. března 2020</b>.
    Podrobnější informace naleznete zde: <i class=""><span class=""
        lang="SK"><a moz-do-not-send="true"
href="https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply"
          style="color: purple; text-decoration: underline;" class="">https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply</a></span></i>
    <br>
    Věnujte prosím pozornost i následujícímu dotazníku, jehož účelem je
    zkvalitnění fungování programu: <span class=""><i class=""><span
          class="" lang="SK"><a moz-do-not-send="true"
            href="https://forms.gle/expx1e8iRN6Fdfc18" style="color:
            purple; text-decoration: underline;" class="">https://forms.gle/expx1e8iRN6Fdfc18</a></span></i></span><br>
    <br>
    S přáním příjemného dne,<br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.</pre>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>