<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si Vás informovat o <b>dodatečné </b>nabídce
    stipendijních pobytů pro doktorandy nebo akademické pracovníky
    Univerzity Karlovy na Univerzitě Hamburg v rámci meziuniverzitní
    spolupráce na zimní semestr 2018/2019.<br>
    <br>
    Partnerská Univerzita Hamburg nabízí 4 jednoměsíční stipendijní
    pobyty pro doktorandy nebo akademické pracovníky. Výše stipendia
    činí pro doktorandy 1.200 Eur na měsíc (54 Eur na den), pro
    akademické pracovníky je výše stipendia 1.400 Eur na měsíc (70 Eur
    na den). Stipendia mohou být i
    kratší než měsíc, v tomto případě se stipendium odvíjí od denní
    sazby.
      <br>
    <br>
    Pobyty lze uskutečnit <b>od října do prosince 2018</b>.<br>
    <br>
    <b>Žádosti</b> prosím odevzdávejte na OVZS nejpozději <b>do 3. 9.
      2018.</b> <br>
    <br>
    Požadované přílohy k žádosti jsou:
    <br>
    <br>
    <ul>
      <li>vyplněná žádost (Academic Visitor Application -
        <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://www.cuni.cz/UK-225-version1-academic_visitor_application_2.docx">https://www.cuni.cz/UK-225-version1-academic_visitor_application_2.docx</a>
        ) - pro doktorandy i akademiky
      </li>
    </ul>
    <ul>
      <li>strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
      </li>
    </ul>
    <ul>
      <li>předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga (u akademiků
        zvací dopis)
      </li>
    </ul>
    <ul>
      <li>podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině
        (jen u
        doktorandů).</li>
    </ul>
    <br>
    S pozdravem<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    Kristýna Gáliková<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR. 
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229</pre>
  </body>
</html>