<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí<br>
    <br>
    Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů<br>
    společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení
    2017-2018<br>
    (program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z:<br>
    <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych?lang=1&ref=m&source=email">http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych?lang=1&ref=m&source=email</a><br>
    <br>
    a formulář návrhu projektu z: <br>
    <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-nemecko?lang=1&ref=m&source=email">http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-nemecko?lang=1&ref=m&source=email</a><br>
    <br>
    Návrhy se podávají jak elektronicky na adresu: <a
      class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz">granty@dekanat.mff.cuni.cz</a>,
    tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba
    doručit ve dvojím vyhotovení na OVZS k zajištění podpisu
    statutárního zástupce nejpozději do <b>24. června 2016</b>. Na
    jednom výtisku je třeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního
    proděkana. <br>
    <br>
    Identifikační údaje do části 6 návrhu naleznete v příloze.<br>
    <br>
    A. Michálková <br>
  </body>
</html>