Vyhlášení veřejné soutěže GAČR - EXPRO PROJEKTY!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Květen 17 00:05:02 CEST 2018


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže GAČR na
projekty na podporu excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným 
počátkem řešení 1. 1. 2019 a ukončením 31. 12. roku 2023.

Vstup do aplikace GRIS pro podání návrhu stejně jako další informace 
jsou k dispozici na:
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/

Záměr podat návrh projektu v této soutěži je třeba předem konzultovat s
příslušným sekčním proděkanem.

Definitivní návrhy projektů vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/), 
vygenerované aplikací GRIS a konvertované do formátu pdf dle návodu v 
aplikaci (pdf označené vodotiskem FINAL, název obsahuje znaky 
„_CZ_f.pdf“) se zasílají nejpozději

do 20. června 2018 výhradně na adresu:

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště a sekčního proděkana garantujícím souhlas s řešením projektu
v navrhované podobě na příslušném pracovišti a sekci.

Pro návrhy projektů, ve kterých je MFF UK spolunavrhovatelem platí
přiměřeně totéž - projednání s příslušným sekčním proděkanem, zaslání
finální verze návrhu v el. podobě spoluřešitelem na adresu
granty na dekanat.mff.cuni.cz
předání první stránky návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího
pracoviště MFF a příslušného sekčního proděkana na OVZS nejpozději do
20. června 2018.

UPOZORNĚNÍ:

Jedna osoba se může v rámci soutěže EXPRO v daném kalendářním roce 
účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele.
Porušení této podmínky je důvodem pro vyřazení všech návrhů projektů, v 
nichž tato osoba vystupuje jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel, z 
této veřejné soutěže.
Pokud se navrhovatel či spolunavrhovatel EXPRO účastní v daném 
kalendářním roce rovněž soutěže na podporu standardních projektů GA ČR, 
může se v případě úspěchu v obou soutěžích podílet pouze na řešení EXPRO 
nebo pouze na řešení standardních projektů GA ČR v roli řešitele nebo 
spoluřešitele. Toto ustanovení týkající se standardních projektů se 
obdobně použije i v případě úspěchu v soutěži na podporu mezinárodních, 
popřípadě juniorských projektů.

Navrhovatelům doporučujeme seznámit se kromě zadávací dokumentace
také s informací navrhovatelům projektů ohledně ABSTRAKTU a věnovat
mimořádnou pozornost části C1, která má předepsanou strukturu a rovněž 
pečlivému vyplnění veškerých finančních prostředků.

Zákonné odvody plánujte ve výši:
a) soc. + zdr. pojištění 34% a FKSP 1,5%, tj. na mzdy (úvazky) 35,5%
b) u OON soc. + zdr. pojištění 34% (od výše 10 tis. za měsíc v součtu 
všech DPP vyplacených na UK v daném měsíci nebo DPČ od 2500 Kč/měsíc).

Upozorňujeme rovněž, že výše dotace na tyto ostatní osobní náklady (OON) 
může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady.

Výše režijních nákladů - 20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané 
náklady podle článku 3.3.1. a 3.3.3. odst. (2) až (5) této zadávací 
dokumentace, uvedené ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové 
podpory (tj. osobní náklady + věcné náklady bez režie).

Prosíme, NEPŘEJMENOVÁVEJTE VYGENEROVANÉ FINÁLNÍ verze pdf (generuje 
unikátní kód) nespárovalo by se s APLIKACÍ GRIS, Váš návrh BY BYL 
POVAŽOVÁN za nedoručený!


S pozdravem a přáním hezkého dne


Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221Další informace o konferenci ovzs-l